V MAGAZINE

V MAGAZINE

Makeup: Linda Wickmann

Photo: Richie Talboy